Studia Theologica 2017, 19(4):161-184 | DOI: 10.5507/sth.2017.079

Církev, jazyk, národ
Odpovědi farářů pražské arcidiecéze ohledně jazyka na jejich farnostech v průzkumu z roku 1675

Nicolas Richard
Université Paris-Sorbonne

The Answers of the Priests of the Prague Archdiocese Concerning the Lauguages of their Parish Churches for the Inquiry of 1675

The question of the language of the parish during Early Modern times is a canonic problem, not only in Bohemia. The Prague chapter initiated an inquiry about the language used in the parishes in 1675 during the vacancy of the archiepiscopal see. This inquiry is a result of the modernization of administration. The details of the answers are perhaps more interesting than the global results. Although there are a number of gaps, the answers allow us to draw a more precise map of the language situation in the archdiocese, to identify not only the Germanisation movement after the Thirty Years War, but also the healthy condition of the Czech language, more perennial than it is sometimes written. I think that this is one of the reasons for the serenity of the clergymen when they write: the linguistic question is a practical issue, not a problematic one. In the mixed parishes, solutions were found based on local possibilities. Here and everywhere, language is a technical issue, and not a fundamental issue of patriotism. For clergymen who knew theology, love for their homeland was a moral obligation, not to the benefit of a linguistic community, but of a political community assimilated to a land. This is perhaps an important argument for the peaceful tone, perhaps illusory, but in any case interesting, for our answers of 1675.

Vloženo: září 2017; Přijato: listopad 2017; Zveřejněno: leden 2018


Reference

 1. Václav BŮŽEK, "Zum tschechisch-deutschen Bilinguismus in den böhmischen und österreichischen Ländern in der frühen Neuzeit," Österreichische Osthefte 35 (1993): 577-592
 2. Alessandro CATALANO, Zápas o svědomí: Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách, Praha: NLN, 2008
 3. Alessandro CATALANO - Katrin KELLER (ed.), Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598-1667): Edition und Kommentar, Wien-Köln-Weimar: Böhlau (Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs 104, 1-7), 2010
 4. Eliška ČÁŇOVÁ, "Vývoj správy pražské arcidiecéze v době násilné rekatolizace Čech (1620-1671)," Sborník archivních prací 35 (1985): 486-557
 5. Ivana ČORNEJOVÁ, "Le clergé et la définition du patriotisme tchèque baroque," XVIIe siècle 250 (2011): 135-144
 6. Karel DAVID, Knihy farních důchodů - libri proventuum parochialium, I-VI, Praha: SÚA, 1960
 7. Xavier GALMICHE, Le bilinguisme littéraire en Bohême: Bilinguisme et multilinguisme dans la littérature de Bohême de la fin du XVIIIe siècle à 1989, Paris-Sorbonne, 1994
 8. Jiří HAVLÍK, "Le relazioni ad limina ss. Apostolorum di Jan Bedřich di Valdštejn," Bolletino dell'Istituto Storico Ceco di Roma 6 (2008): 179-190
 9. Jiří M. HAVLÍK, Jan Fridrich z Valdštejna: Arcibiskup a mecenáš doby baroka, Praha: Vyšehrad, 2016
 10. Petr JANČÁREK, "Příspěvek ke studiu demografického vývoje českého Krušnohoří v předbělohorské době," Folia Historica Bohemica 11 (1987): 233-257
 11. Josef KLIK, "Národností poměry v Čechách od válek husitských do bitvy bělohorské," ČČH 27 (1921): 8-62, 289-352, 28 (1922): 31-73
 12. Alois KROESS, Geschichte der Böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, sv. III., Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2012
 13. Václav LÍVA, "Národnostní poměry v Praze za třicetileté války," Český časopis historický (= ČČH) č. 43 (1937): 301-322, 487-519
 14. Olivier MARIN, L'Archevêque, le maître et le dévot: Genèses du mouvement réformateur pragois. Années 1360-1415, Paris: Honoré Champion, 2005
 15. Alois MÍKA, "K národnostním poměrům v Čechách po třicetileté válce," Československý časopis historický 24 (1976): 535-563
 16. František PALACKÝ - Kamil KROFTA et alii (ed.), Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu, Praha: E. Grégr, 1877-1954
 17. Irène PLASMAN-LABRUNE, Favoriser, exclure et contrôler: État, Églises et étrangers dans la France du premier âge moderne (XVe-XVIIe siècle), Université Paris-XIII, 2015
 18. Irène PLASMAN-LABRUNE, "Des clercs étrangers aux pasteurs étrangers. La construction d'une catégorie en France au XVIIe siècle: individus, Églises et pouvoir royal," in Prêtres et pasteurs: Les clergés à l'ère des divisions confessionnelles XVIe-XVIIe siècles, ed. Julien Léonard, Rennes: PUR, 2016, s. 323-334.
 19. Antonín PODLAHA, "Patentes vernales," Časopis Katolického Duchovenstva 1903, s. 581-582
 20. Antonín PODLAHA, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et canonicorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis, Pragae: Metropolitani capituli Pragensis, 1912
 21. Antonín PODLAHA, Dějiny arcidiecése pražské od konce století XVII. do počátku století XIX., díl I. Doba arcibiskupa Jana Josefa hraběte Breunera (1694-1710), Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1917
 22. Marie RYANTOVÁ, "Jazyková otázka v církevní správě pražské arcidiecéze kolem roku 1700," Folia Historica Bohemica 27, č. 1 (2012): 135-154
 23. Emil SKÁLA, "Entwicklung der Sprachgrenze in Böhmen von 1300 bis etwa 1650," Germanistica Pragensis 5, 1968, s. 7-20
 24. Pavla STUCHLÁ, Prachatický Vikariát 1676-1750: Vybrané otázky církevní správy, Praha: FFUK, 2004
 25. Josef Vítěslav ŠIMÁK (ed.), Zpovědní seznamy arcidiecése pražské z r. 1671-1752, 1-15, Praha: Grégr, 1909-1938
 26. Martin ZEMAN, "Prácheňsko ve světle farářských relací. Církevní správa a náboženský život na přelomu 17. a 18. století," Jihočeský sborník historický 2003, s. 14-34
 27. Rudolf ZUBER, Osudy moravské církve v 18. století, II, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2003