Studia Theologica 2014, 16(1):88-102 | DOI: 10.5507/sth.2014.005

Náčrt životního příběhu Jana Evangelisty Bílého (1819-1888) a připomínka jeho tvorby

Ctirad Václav Pospíšil, Milada Škodová

A Study of the Life of Jan Evangelista Bily (1819-1888) and His Bibliography

The authors of the article discuss the life and works of Jan Evangelista Bily, an important figure in Czech theology and historiography, in the light of a basic, but almost forgotten historical source. A critical presentation of Bily's life is accompanied by a list of Bily's published books.

Zveřejněno: březen 2014


Reference

 1. M. Škodová, Životní pouť Jana Evangelisty Bílého (1819-1888) a christologická analýza jeho spisu "Život Pána našeho Ježíše Krista," Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, 2012.
 2. E. Winter, Bernard Bolzano a jeho kruh, přel. Z. Kalista, předmluva: A. Novák, Brno: Akord, 1934.
 3. B. Bolzano, Über das Verhältnis der beiden Volkstämme in Böhmen, 1816.
 4. B. Jelínek, "J. E. Bílý," Ottův slovník naučný 4, Praha: J. Otto, 1891.
 5. J. Tumpach - A. Podlaha (eds.), Český slovník bohovědný, Díl druhý: Bascath - církevní rok, Praha: CyrilloMethodějská knihtiskárna, 1916.
 6. J. Tumpach (ed.), Dějiny a bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913, část 5., Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1923.
 7. P. Ambros, "Bílý, Jan Evangelista," in E. G. Farrugia - P. Ambros (eds.), Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010.
 8. M. C. Putna, Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918, Praha: nakladatelství Torst, 1998.
 9. V. Forst (ed.), Lexikon české literatury I, Praha: Academia, 1985.
 10. L. Merhaut (ed.), Lexikon české literatury 4/1 a 4/2, Praha: Academia, 2008.
 11. J. Kubíček (ed.), Vlastivěda moravská, země a lid - svazek 11 - Literární Morava, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2002.
 12. H. Šmerda, "Byl František Sušil víc než národní buditel?," Theologická revue 81, č. 1-2 [2010], s. 147-160.
 13. F. Kutnar - J. Marek, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
 14. P. Mačala - P. Marek - J. Hanuš (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010.
 15. J. Běluša ml., "Dolnoloučská výročí," Dolnoloučský zpravodaj, 4. 4. 2008, č. 54.
 16. J. E. Bílý, Pravda a Báseň, neúplný rukopis (1877 v Dolních Loučkách), Státní okresní archiv ve Žďáru nad Sázavou, FA Dolní Loučky, inv. č. 27, folio 1 a 3-10, Farní kronika Předklášteří.
 17. J. Halouzka, "Autobiografie † Dra. Jana Ev. Bílého," Vlasť: časopis pro poučení a zábavu 1887-1888, roč. IV., č. 10, 11 a 12, s. 665-672, 745-757 a 825-830.
 18. J. Havránek, "Budování české univerzity a její působení jako centra české vzdělanosti (1882-1918)," in F. Kavka - J. Petráň - J. Havránek (eds.), Dějiny Karlovy univerzity III, 1802-1918, Karolinum: Praha, 1997.
 19. Katalog brněnské diecéze: neproměnná část, Brno: Biskupství brněnské, 2007.
 20. R. Sak, Josef Jungmann. Život obrozence, Praha: Vyšehrad, 2007.
 21. J. Halouzka, "Pohledy do života církevního a vlasteneckého na Moravě," Vlasť 1908/1909, č. 4, s. 321-333.
 22. P. Pešta, "Beneš Method Kulda," in V. Forst (ed.), Lexikon české literatury 2/II, K-L, Praha: Academia, 1993.
 23. J. Halada. Lexikon české šlechty, Praha: Akropolis 1992.
 24. J. Valášková, "Čechy pod Košířem - historie rodu SylvaTarouca," in AAVV, Průhonice dříve a nyní, Hrdějovice: Agentura Bonus, 2005, s 49-59.
 25. J. Šmídek, Věda, národnost, církev, Praha: Arcib. kněhtiskárna 1847.
 26. K. Šmídek, "Nadúčelnost v přírodě," ČKD 1875, č. 3, s. 190-203.
 27. J. Skulil, "Karel Šmídek a počátky české literární historie na Moravě," Jižní Morava, 10, č. 2 (1974), s. 134-143.
 28. M. Kinter, Günther Joh. Kalivoda. Abt und Prälat des BenedictinerStiften Raigen. Bibliographische Skizze, Brün: R. M. Rohrer, 1879.
 29. C. V. Pospíšil, Různé podoby trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010. Tvářnosti české katolické trojiční teologie a pneumatologie 1800-1989. Komentovaná bibliografie 1800-2010, Brno - Olomouc: L. Marek pro CMTF UP v Olomouci, 2011.
 30. J. E. Bílý, "Slawnost dosednutj na stolec biskupstwj Brněnského… Pana Antonjna Arnošta hraběte z Schaafgotschů," ČKD 1842, č. 2, s. 355-360.
 31. E. Winter, Tisíc let duchovního zápasu, Praha: L. Kuncíř, 1940.
 32. J. Halouzka, "Pohledy do života církevního a vlasteneckého na Moravě," Vlasť 1908/1909, č. 5, s. 429-430.
 33. H. Šmerda, František Sušil, život, dílo a odkaz budoucím generacím, disertační práce TF JČU: České Budějovice, 2011.
 34. J. Halouzka, "Pohledy do života církevního a vlasteneckého na Moravě," Vlasť 1908/1909, č. 9, s. 827-841.
 35. R. Svoboda, Jan Prokop Schaffgotsche - první biskup českobudějovický, Brno: L. Marek, 2009.
 36. J. Halouzka, "Pohledy do života církevního a vlasteneckého na Moravě," Vlasť 1908/1909, č. 10, s. 980.
 37. J. Halouzka, "Pohledy do života církevního a vlasteneckého na Moravě," Vlasť 1912/1913, č. 10, s. 897-900.
 38. J. Halouzka, "Pohledy do života církevního a vlasteneckého na Moravě," Vlasť 1912/1913, č. 8, s. 710-719.
 39. J. E. Bílý, Dějiny ss. apoštolů slovanských Cyrilla a Methoda, Praha: Karel Bellmann, 1863.
 40. Arnošt (Ernst) Renan, Život Ježíšův, překlad z němčiny - Fr. P. Soukup, Praha 1864, 1896, 1898.
 41. C. V. Pospíšil, "Prolegomena ke studiu české christologie 19. století - knižní produkce a odborné studie v ČKD," Studia theologica 13, č. 2 [44] (2011): 126-162.
 42. Jan Evangelista Bílý, Život Pána Ježíše Krista. Praha: Nakl. Karel Ullmann, 1864.
 43. J. Halouzka, "Pohledy do života církevního a vlasteneckého na Moravě," Vlasť 1911/1912, č. 11, s. 989-999.
 44. J. Halouzka, "Pohledy do života církevního a vlasteneckého na Moravě," Vlasť, 1911/1912, č. 12, s. 1128-1140.
 45. J. Štaif, František Palacký. Život, dílo, mýtus, Praha: Vyšehrad, 2009.